هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری اپن کمیته 30 شهریور اهواز

تاریخ خبر: 1397/12/11

داوری اپن کمیته 30 شهریور اهواز

با سلام

اسامی(آقایان و بانوان)  مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان خوزستان

محمد رضا حمید

سمیه شیخی پور

تگ ها