برگذاری آزمون دان فدراسیونی 1 الی 4

1397/9/29

با سلام

اطلاعیه

برگذاری آزمون دان فدراسیونی 1 الی 4 مورخ 1397/11/12 آدرس : تهران شهر ری خیابان فرمانداری -جنب تربیت بدنی -مجموعه ورزشی مقدم امام علی ساعت 9 صبح الی 17

مدارک مورد نیاز :کپی شناسنامه - کارت ملی- پایان خدمت -بیمه ورزشی 97- -آی دی کارت فدراسیونی

دان 1 : 13 سال تمام - کپی کیو یک - مبلغ 120.000 تومان

دان 2 : 15 سال تمام - کپی دان یک فدرالی -مبلغ 135.000 تومان

دان 3 : 20 سال تمام - کپی دان دو فدرالی -مبلغ 160.000 تومان

دان 4 : 24 سال تمام - کپی دان سه فدرالی -مبلغ 250.000 تومان  

تگ ها