هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

تاریخ خبر: 1397/7/7

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

* سید مجید هاشمی